ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ Fulbright, Humphrey Fellowship ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສຳລັບປີ 2018-2020