ທຶນການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທ້າຍຫງວຽນ ປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ສຳລັບປີ 2018