ທຶນການສຶກສາຂອງ Goh Keng Swee (GKS) Scholarship ປະເທດສິງກະໂປ ສຳລັບປີ 2018