ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານ-ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ສຳລັບ ປີ 2016

 

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ (ສສ ຫວຽດນາມ) ສຳລັບ ປີ2016,  ເລກທີ 4838/ສສກ.ກນ.  
     
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ (ສສ ຫວຽດນາມ) ສຳລັບ ປີ2016,  ເລກທີ 5564/ສສກ.ກນ.   
     
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ (ສສ ຫວຽດນາມ) ສຳລັບ ປີ2016,  ເລກທີ 5565/ສສກ.ກນ.   
     
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ (ສສ ຫວຽດນາມ) ສຳລັບ ປີ2016,  ເລກທີ 5566/ສສກ.ກນ.  
     
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ (ສສ ຫວຽດນາມ) ສຳລັບ ປີ2016,  ເລກທີ 5568/ສສກ.ກນ.  
     
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ (ສສ ຫວຽດນາມ) ສຳລັບ ປີ2016,  ເລກທີ 5785/ສສກ.ກນ. 
     
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ (ສສ ຫວຽດນາມ) ສຳລັບ ປີ2016,  ເລກທີ 5792/ສສກ.ກນ.